ای جوهر خشک نشو
ای جوهر از آب دریا کمک بگیر
ای جوهر خشکی ها را صفحه ی نویسندگی ات کن
ای جوهر هر چه قلم هست گرد خود بیاور
ای جوهر بادها را سفارش کن تا نوشته هایت را به سراسر جهان بفرستند
ای جوهر آفتاب را بگو تا به تمام این نوشته هایت روشنایی ضمیمه کند
ای جوهر بنویس از تمام انسانیت و معنای تامّ انسانیت
ای جوهر بنویس از علم و آزادگی و جوانمردی
ای جوهر بنویس از همه خوبی هایش 
ای جوهر بنویس غدیر  و بخوان ولایت امیر
ای جوهر بنویس غدیر  و بخوان سرّ بقای اسلام
ای جوهر بنویس غدیر و بخوان  وحدت ، اخوت و برادری
ای جوهر مبادا خشک شوی !
چون هر چه از امیر مؤمنان بنویسی باز هم کم نوشته ای خیلی خیلی کم