آن روز تو می آیی و برای ما ارمغان سبز می آوری

تو می آیی و ستاره ها برای آمدنت رنگین می شوند

تو می آیی و یک سبد گل اقاقیا به دیار آشنایان هدیه می دهی

تو می آیی و ستم را از هستی ساقط می کنی

تو می آیی و همه انسانها را معنای انسانیت می بخشی

تو می آیی ...