آن روز وقتی آسمان رنگ غروب به خود می گرفت

لبخندی فضای آسمان را فرا گرفت ولی زود ناپدید شد

 ستاره ها آن شب را جشن گرفتند

چون ماه ضیافت خدا آمده بود