برای خیلی ها که آرزو دارند بیایند به این حریم امن

و برای خودم که خیلی دوست دارم این حریم امن رو

می خواهیم شروع کنیم

از نقشه هوایی شروع می کنیم

این هم کسب اجازه

کبوتر دل را آماده می کنی

ابتدا مناره ها و گلدسته ها رو می بینیادامه دارد ...