مطلب زیر روی سنگ قبر یک متوفی در یکی از گورستان های انگلستان حک شده است:

زمانی که جوان و فارغ البال بودم و تخیلاتم حد و حصری نداشت?

رویای دگرگون کردن گیتی را در سر می پروراندم.


بزرگتر
و عاقلتر که شدم?

کاشف بعمل آوردم که گیتی دگرگون نخواهد شد

و به همین
خاطر تا حدی کوتاه آمدم و تصمیم گرفتم

که فقط کشورم را دگرگون کنم.

اما آن هم استوار و تغییر ناپذیر می نمود.

به
سن میانسالی که رسیدم?

پس از پشت سر گذاشتن آخرین تلاش نافرجامم?

راضی به
دگرگونی و ایجاد تحول در نزدیکترین افراد به خود? یعنی خانواده ام?
شدم.

اما افسوس که در مورد هیچیک به نتیجه رضایت بخش نرسیدم.

و
حالا که در بستر مرگ افتاده ام? بناگاه تشخیص می دهم

که اگر قبل از هرکس?
خودم را تغییر داده بودم?

می توانستم به مشابه الگویی باعث تحول
خانواده ام بشوم

و در سایه تشویق?دلگرمی و اندیشه ی خوب آنان وسیله ای
باشم

برای پیشرفت کشورم و شایدهم? کسی چه می داند?

وسیله ای برای دگرگون
ساختن گیتی.