چارلی چاپلین:

با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه،


رختخواب خرید ولی
خواب نه،


ساعت خرید ولی زمان نه،


می توان مقام خرید ولی احترام نه،


می توان
کتاب خرید ولی دانش نه،


دارو خرید ولی سلامتی نه،


خانه خرید ولی زندگی نه


و
بالاخره ،


می توان قلب خرید، ولی عشق را نه