چه اسفند ها آه.....

چه اسفند ها دود کردیم

برای تو ای روز اردیبهشتی

که گفتند این روزها

می رسی

از همین راه.

قیصر امین پور